Polityka prywatności - Informacja dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły dotyczące tego przetwarzania podane zostały poniżej. Administrator danych osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania danych osobowych, jest firma Viktoriia Tsymbal z siedzibą w Wysoka, ul. Wadowicka 385, kod pocztowy: 34-105, NIP: 5512660736, e-mail bukiet.na.prezent@gmail.com, prowadząca witrynę internetową bukiet-na-prezent.pl Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych Może się Pani/Pan z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres e-mail bukiet.na.prezent@gmail.com, a także na numer telefonu: +48 532 160 843 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany powyżej. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych Przetwarzamy Państwa dane osobowe: • w celu przedstawienia Pani/Panu naszej oferty pocztą tradycyjną, na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszymi usługami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub pocztą elektroniczną w odpowiedzi na zapytanie wysłane poprzez e-mail, w tym z zakładki „Szybkie zamówienie”, „Do koszyka”, “Złożyć zamówienie”, “ Telefon zworotny” na stronie www.bukiet-na-prezent.pl, oznaczające zgodę na wysyłkę informacji handlowej, w tym oferty drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); • w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami przez Panią/Pana umowy, w tym rozliczenia finansowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); • w celach analitycznych - doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie Pani/Pana uwag na ich temat, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i obsługi posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • w celach archiwalnych, dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • w celu okresowego oferowania Pani/Panu przez nas produktów i usług bezpośrednio, drogą elektroniczną (marketing bezpośredni), w tym informowania o naszych nowych produktach i usługach, na podstawie udzielonej nam zgody marketingowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane do celów marketingowych także wtedy, gdy nie wiąże już nas umowa i jej skutki. Przetwarzając Państwa dane nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: 1. a) do celów zawarcia umów i ich realizacji, a także do celów analitycznych, archiwalnych i ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: - Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon) - Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne - Tytuły naukowe, stanowiska pracy i pełnione funkcje - Umowy oraz ugody - Zezwolenia - Uwagi i reklamacje 1. b) do celów marketingu własnych usług, w tym przedstawienia oferty: - Podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon). Odbiorcy danych Państwa dane osobowe możemy powierzać do przetwarzania bądź udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom (procesorom lub administratorom danych), czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych (jak np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, rejestr długów) i innym niezależnym odbiorcom (jak np. kurierzy, firmy świadczące usługi telekomunikacyjne, firma hostingowa). Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Okres przechowywania danych 1. Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pani/Pan z nami kontaktowała/kontaktował w sprawie jej zawarcia. 2. Pani/Pana dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. 3. Pani/Pana dane niezbędne do celów analitycznych przechowujemy przez okres dziesięciu lat względnie do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu i uzasadni, iż istnieją interesy, podstawowe prawa i wolności dotyczące Pani/Pana osoby, które wymagają ochrony danych osobowych i mają nadrzędny charakter wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu. 4. Pani/Pana dane przetwarzane w celach archiwalnych przechowywane będą przez okres zgodny z aktualnymi przepisami prawa. 5. Pani/Pana dane przetwarzane do celów marketingowych przechowujemy dla potrzeb prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym w celu przedstawienia Pani/Panu oferty, do czasu aż cofnie Pani/Pan zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, względnie zgody na przesłanie oferty lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. Państwa prawa Przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych c) prawo do usunięcia danych. Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli. d) ograniczenia przetwarzania danych Mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, np. w celach analitycznych. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam swoją szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas tych danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. f) prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Pani/Pan dostarczyła/dostarczył na podstawie umowy lub swojej zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres email: bukiet.na.prezent@gmail.com lub zadzwonić pod numer: +48 532 160 843, względnie wysłać żądanie pocztą tradycyjną na adres Administratora. Prosimy pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Państwa danych jest: • warunkiem zawarcia umowy • dobrowolne Jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych: • możemy odmówić zawarcia umowy. Informacja o źródle danych Państwa dane uzyskaliśmy od Państwa, za Pani/Pana dobrowolną zgodą, w związku z realizacją Państwa zamówienia lub zawarciem umowy, bądź od firmy, którą Pani/Pan reprezentuje, bądź której Pani/Pan jest pracownikiem, względnie ze strony internetowej Państwa firmy.